Мотивирано  предложение

Мотивирано предложение

Мотивираното предложение често се изисква при подаване на документи за издаване на виза за проектиране.

Представлява чертеж, който указва инвестиционните намерения и посочва точното положение на петното за застояване, съществуващото застрояване и отстояния до границите на имота.

За изготвянето му е необходимо предоставянето от страна на клиента на скица на имота и информация къде и какво желае да се построи.