Цех за производство на мебели | KPR 02

Представеният проект се базира на разработения ПУП –ИПРЗ за промяна на устройствена зона с РУП и силуетно оформяне наоснование чл.124а, ал.5 от ЗУТ и предвижда изграждането на производствена сградаза изработка мебели от заготовки и сглобяване на готови детайли, с административна част към нея.Производствената част представлява едноетажно многокорабно хале с безкранов вътрешноцехов транспорт, с габаритни размери и пропорции съобразно технологичния цикъл и изисквания.Осигурен е бърз достъп до работните места и стая за почивка на персонала.Административната и производствена част имат самостоятелни функционални схеми с отделени входове и са обвързани посредством обща хоризонтална и вертикална комуникация.Предвидените в проекта материали са свързани с идеята за създаване на съвместим архитектурен образ с този наархитектурно-историческия резерват на гр. Копривщица.Наличието на естествени материали като фасадни цокълни облицовки от естествен камък с декоративна фуга, декоративно обрамчване около прозорци и външни ъгли с масивна дъсчена обшивка и цветна екстериорна мазилка, следват естетиката на конкретната архитектурна среда.Растерът на фасадата следва определен ритъм и организация.Цветовете и моделите на фасадно остъкляване са предвидени в синхрон с цялостната визия на сградата.

локация

гр. Копривщица

РЗП

432кв.м

клиент

частен

фаза

Технически проект

година

2017